Vacatures bestuur Schouwenhove

Waterpartij Schouwenhove

In het bestuur van Stichting Schouwenhove zijn twee vacatures voor de functies van penningmeester en secretaris.

Stichting Schouwenhove is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie biedt senioren een aantrekkelijk arrangement om zelfstandig en midden in de samenleving zorgeloos te wonen in een veilige en comfortabele omgeving. Schouwenhove telt 172 zelfstandige wooneenheden en er zijn rond de 30 medewerkers (14 fte).

De stichting is financieel gezond. De dagelijkse leiding is in handen van een fulltime directeur die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van bestuursbesluiten. De administratie is uitbesteed en de jaarstukken worden door een externe accountant gecontroleerd.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur van maximaal 7 personen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid, inclusief het financiële deel daarvan.

Terugkerende onderwerpen op de agenda van het bestuur zijn: het jaarverslag, de jaarrekening, tussentijdse cijfers, de begroting, onderhoud gebouw en personele zaken. Het bestuur vergadert 4 of 5 keer per jaar in de avonduren, op locatie. De directeur is hierbij aanwezig. Zij zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten en de dagelijkse gang van zaken .

De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, eventueel gevolgd door een tweede termijn. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Er zijn twee vacatures ontstaan: voor die van penningmeester en van secretaris. U leest verderop meer over het gewenste profiel en de taken.

Wat bieden deze functies u?

Onbezoldigd deelnemen aan een bestuur van een non-profitorganisatie heeft voor iedereen een andere reden. Voor de een draagt het bestuurslidmaatschap bij aan inzicht in het functioneren van maatschappelijke organisaties of sluit het aan op andere (betaalde) activiteiten, de ander wil zijn of haar cv aanvullen of netwerk vergroten. Hoe dan ook, u maakt deel uit van de dynamische, op de toekomst gerichte en gezonde organisatie die Schouwenhove is.

Procedure

De voorzitter en de secretaris van de stichting voeren de eerste selectiegesprekken, in de tweede ronde is er een gesprek met de directeur. Wij vragen u ook enkele referenties te overleggen. Het bestuur besluit over de benoeming.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor een van beide functies? Laat u dat dan weten aan de voorzitter van het bestuur, drs. Frits van Oosten: fritsvanoosten@kpnmail.nl. Ook met eventuele vragen kunt u bij hem terecht.

Functieomschrijving penningmeester

Profielschets

Schouwenhove zoekt een penningmeester die zich belangeloos wil inzetten voor de huisvesting van senioren. U heeft belangstelling voor onroerend goed en bent bijvoorbeeld een financieel manager uit de profit- of non-profitsector met aantoonbare ervaring. Academisch of hbo-niveau op het terrein van bedrijfseconomie, financieel management of controlling ligt voor de hand. U bent een teamspeler.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid dat een bijdrage levert aan het streven naar een divers bestuur. Goed om te weten: de huidige penningmeester neemt graag de tijd om u in te werken.

Taken van de penningmeester

Als penningmeester heeft u de volgende taken, u:

 • beoordeelt de conceptbegroting en bespreekt deze met de directeur en de administrateur;
 • beoordeelt het conceptjaarverslag van de directeur en de conceptjaarrekening opgesteld door de administrateur, en bespreekt deze met hen;
 • schrijft het bestuursverslag behorende tot het jaarverslag;
 • onderhoudt het contact met de controlerend accountant en de huisbankier van de stichting;
 • bewaakt de cashflow op afstand;
 • beoordeelt kwartaalcijfers;
 • geeft met de directeur het bestuur een toelichting op de financiële stukken;
 • houdt van afstand toezicht op de portefeuille aan verzekeringen en gaat zonodig het gesprek aan met de tussenpersoon van de stichting;
 • beoordeelt eens per 5 jaar het extern opgestelde meerjarenonderhoudsplan van het gebouw en vertaalt dit naar een financiële planning;
 • toetst beleidsvoornemens van het bestuur op financiële hoofdlijnen;
 • beantwoordt vragen van de directeur, de administrateur en overige bestuursleden over zaken die aan uw portefeuille gerelateerd zijn;
 • levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de organisatie.

Functieomschrijving secretaris

Profielschets

Schouwenhove zoekt een secretaris die zich belangeloos wil inzetten voor de huisvesting van senioren. Belangstelling voor en affiniteit met de doelgroep zijn vanzelfsprekend. U bent een teamspeler. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid dat een bijdrage levert aan het streven naar een divers bestuur.

Taken van de secretaris

De secretaris heeft de volgende taken, u:

 • stelt jaarlijks een rooster van vergaderdata op en schrijft, indien nodig, extra vergaderingen uit;
 • stelt in overleg met de voorzitter en de directeur de vergaderagenda op en nodigt de bestuursleden, directeur en notulist uit voor de vergaderingen;
 • verzorgt de stukken voor de vergadering en ziet erop toe dat de notulen tijdig bij de bestuursleden zijn;
 • bewaakt de kwaliteit van de notulen en zorgt voor een goede notulist – u hoeft dus niet zelf te notuleren;
 • voert jaarlijks samen met de voorzitter een functioneringsgesprek met de directeur en maakt daar een verslag van;
 • beheert het personeelsdossier van de directeur;
 • stelt het rooster van aftreden van de bestuursleden op;
 • voert samen met de voorzitter een gesprek met bestuursleden aan het eind van hun termijn;
 • bent een vraagbaak voor de directeur;
 • levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de organisatie.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.